Soudci čelící kárným řízením rezignovali

Dva soudci, kteří čelili kárnému řízení kvůli návrhu na odvolání z funkce, rezignovali. Jde o Jana Kušníra z Okresního soudu v Jablonci (OS) a Marcelu Buštovou z OS v Mělníku.

Dva soudci, kteří čelili v kárném řízení návrhu na odvolání z funkce, rezignovali. Jde o Jana Kušníra z Okresního soudu v Jablonci (OS) a Marcelu Buštovou z OS v Mělníku. V případě další soudkyně, Ivy Flaxové z Okresního soudu v Mostu, které také hrozí zánik funkce, kárný senát při Nejvyšším správním soudu (NSS) zamítl její námitky proti dočasnému zproštění výkonu ministrem spravedlnosti. Soudce Jan Kušnír čelil kárné žalobě kvůli svému údajně hrubému chování, kterého se měl dopustit jako věřitel při vymáhání dlužné částky. Zároveň mu vedení jabloneckého soudu vyčítalo, že měl neoprávněně vstupovat do justičních databází. Funkce soudce mu zaniká v květnu. Jan Kušnír byl v roce 2006 předmětem sporu mezi tehdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem Milanem Kohoutkem. Ministr Němec totiž Kušníra i přes nesouhlas předsedy Kohoutka k tomuto soudu přeložil. Kohoutek tehdy odůvodňoval svůj nesouhlas nedostatečnými odbornými znalostmi soudce Kušníra, ministr Němec zase tím, že zákon o soudech a soudcích předpokládá toliko projednání s předsedou soudu, nikoliv jeho souhlas. A pokud má předseda soudu tak zásadní výhrady k jeho práci, aby v takovém případ byla na soudce podána kárná žaloba. Až Nejvyšší správní soud pak po třech letech dospěl k závěru, že přeložení soudce k jinému soudu bez předchozího souhlasu jeho předsedy je nezákonné. Mělnická soudkyně Marcela Buštová čelila kárným návrhům pro průtahy, a to opakovaně. Ve funkci soudkyně skončí již tento měsíc. Také soudkyně OS v Mostě Iva Flaxová je „kárnou recidivistkou“. Vedení soudu jí vyčítalo vedle průtahů i nízkou odbornost. Aktuálně čelí kárnému návrhu za průtahy, kterých se měla dopustit ve 12 věcech v období od roku 2021 do roku 2023. V lednu letošního roku jí ministr spravedlnosti Pavel Blažek dočasně zprostil výkonu funkce soudkyně. V odůvodnění rozhodnutí ministr uvádí, že nejde již jen o nečinnost soudkyně, ale primárně o neznalost právní úpravy a neschopnost porozumět řešené problematice. V řadě případů byly dokonce průtahy vyhodnoceny jako nesprávný úřední postup a byly důvodem pro výplatu zadostiučinění, a to ve značně vysokých částkách. Soudkyně Flaxová se obrátila na NSS, neboť s rozhodnutím ministra nesouhlasila. Její argumentace je založena na tom, že nebyla se záměrem obeznámena a nemohla se k němu vyjádřit, že průběžně vytýkané průtahy řeší a odstraňuje a že rozhodnutí ministra jí v tom fakticky brání a přispívá k průtahům. Uvedla také, že pod „speciálním drobnohledem se ze strany vedení soudu“ ocitla poté, kdy byla opakovaně vyzývána, aby rezignovala na funkci soudkyně. Kárný senát při NSS však její námitky proti rozhodnutí ministra o dočasném zproštění zamítl. Petr Dimun
Sdílet:
Zpět na blog