David Bowie a jeho neobvyklé rituály na mostě George Washingtona během natáčení filmu „Hlad“ a další zajímavosti z filmového setu

David Bowie stál každou noc na mostě George Washingtona a vyřvával pun­krocko­vé pís­ně, kte­ré znal, aby měl dosta­teč­ně chrapla­vý hlas ve filmu „Hlad“ (1983). Film natočil Ridleyho bratr Tony a kos­tým­ní výtvar­nice Milena Canonero odletěla do Říma nakoupit lát­ku na Bowieho kapes­ník.

David Bowie říkal, že aby měl dosta­teč­ně chrapla­vý hlas, když ve fil­mu „Hlad“ (1983) dras­tic­ky zestárl, stál kaž­dou noc na mos­tě George Washingtona a vyřvá­val všech­ny pun­krocko­vé pís­ně, kte­ré znal. Bowie se pro své hudeb­ní scé­ny sku­teč­ně nau­čil hrát na vio­lon­cello. Catherine Deneuveová ho údaj­ně poně­kud zastra­šo­va­la, ale se Susan Sarandonovou vychá­zel snad­no (zřej­mě vel­mi snad­no; v roz­ho­vo­ru pro The Daily Beast v čer­ven­ci 2014 Sarandonová pro­zra­di­la, že měla s Bowiem poměr, když oba pra­co­va­li na tom­to fil­mu). Podle vše­ho měl film reží­ro­vat Ridley Scott, ale když se dozvě­děl, že Bowie je ve hře, roz­ho­dl se ho odmít­nout. Film nako­nec reží­ro­val Ridleyho bra­tr Tony. Jednoho dne během natá­če­ní zmi­ze­la kos­tým­ní výtvar­ni­ce Milena Canonero, kte­rá je zná­má svou odda­nos­tí své­mu řemeslu, a neby­la k nale­ze­ní. Nakonec se zjis­ti­lo, že odle­tě­la do Říma, aby nakou­pi­la lát­ku na kapes­ník, kte­rý má Bowie nosit. Protože v Londýně nemoh­la najít lát­ku, kte­rá by se jí líbi­la, Canonero na vlast­ní nákla­dy odle­tě­la do Říma, aby mís­to toho našla lát­ku, kte­rou potře­bo­va­la. Bowie o tom­to fil­mu po jeho nato­če­ní řekl: „Musím říct, že na trhu není nic, co by vypa­da­lo jako tohle. Ale tro­chu se obá­vám, že v někte­rých momen­tech je to až zvrá­ce­ně krva­vé.“ (IMDb) Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Davide Bowie! Zdroj článku: Cinema Shorthand Society
Sdílet: